SHANGHAI (AFX-ASIA) -Shenzhen Petrochemical (Holdings) Co Ltd 2001 results: ÊÊÊÊÊÊÊÊSales – 724.09 million yuan vs 819.10 million (US$1= 8.28 yuan) ÊÊÊÊÊÊÊÊPretax loss – 1.58 billion vs profit 49.33 m ÊÊÊÊÊÊÊÊNet loss – 1.58 bln yuan vs profit 19.46 m ÊÊÊÊÊÊÊÊLoss per share – 5.195 yuan vs EPS 0.064 ÊÊÊÊÊÊÊÊFinal div – nil After exclusion of…

This article is for Subscriber members only.
Log In Register